วิสัยทัศน์

เราจะบริหารงานภายใต้หลักการของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของพลเมืองในประเทศไทยโดยยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

01.

บริหารด้วยความเป็นมืออาชีพ ไม่ใช่ระบบอุปถัมถ์ โดยคำนึงถึง “ความสำเร็จ” ที่มาจากความสามารถเป็นที่ตั้ง

02.

บริหารงานด้วยความเสมอภาค ด้วยการบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกันในทุกเพศสภาพ เชื้อชาติ ศาสนา สถานะทางสังคม และผู้ด้อยโอกาส ไม่เอื้อต่ออภิสิทธิ์ชน

03.

การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่เป็นธรรม ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น มีความโปร่งใส ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้

04.

ลดอำนาจรัฐบาลกลาง เพิ่มอำนาจท้องถิ่น โดยการ

กระจายอํานาจและความเจริญ ที่กระจุกอยู่ที่กรุงเทพฯ ไปสู่ทั่วประเทศ เน้นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยการส่งเสริมเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดและภูมิปัญญาท้องถิ่น

05.

ปฏิรูปเนื้อหาการศึกษาให้รองรับทักษะแห่งอนาคต และเชื่อมระบบการศึกษากับโลกทำงานจริง สร้างภาวะผู้นำให้ประชาชน มิใช่การปลูกฝังแบบท่องจำหรือเป็นผู้ตาม ผ่านการเรียนรู้และต่อยอดด้วยการคิดนอกกรอบ

อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

06.

ส่งเสริมเศรษฐกิจให้มี

การเติบโตแบบทั่วถึงสำหรับทุกคน ลดความเหลื่อมล้ำด้วยสวัสดิการพื้นฐาน ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทั้งเด็กและผู้สูงวัย เพื่อสร้างความมั่นคงของชีวิต

07.

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย เพื่อสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคต และยกระดับความสามารถและศักยภาพของของประชาชน

08.

ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ต่อยอดธุรกิจไทยให้สามารถยกระดับสู่เวทีโลก และพัฒนายุทธศาสตร์ “Soft Power” ของประเทศ

09.

ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่คำนึงถึงทั้งวิกฤตสภาพอากาศ และปัญหามลพิษท้องถิ่น ผลักดันนโยบาย “2 เด้ง” ที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมกัน และอนุรักษ์ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต

10.

ผลักดันประเทศไทย ด้วยการส่งเสริมบุคคลที่มีความสามารถ ก้าวเข้าสู่บนเวทีภูมิภาคและเวทีโลก ในเรื่อง สันติภาพ สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และโอกาสทางเศรษฐกิจ

ติดตามรวมไทยยูไนเต็ด