เด็กเร่ร่อน ความสดใสที่ถูกสังคมทำลาย

เด็กเหล่านี้ล้วนเป็นผลผลิตอันไม่ชอบธรรมในการกระจุกอำนาจความเจริญในตัวเมืองหลวง ความยากจนข้ามรุ่นยิ่งย้ำความรุนแรงและบีบให้คนกลุ่มหนึ่งกลายเป็นคนไร้ที่อยู่ ช่วงชีวิตสดใสของเด็กเหล่านั้นถูกทำลายลงไปโดยที่พวกเขาไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *