หยาดเหงื่อ แรงกาย คราบน้ำตา ชีวิตของชาวนา ที่รัฐไม่เหลียวแล

ปัญหาราคาข้าว และพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ส่งผลทำให้เกษตรกรต่างขาดทุน ซึ่งกระทบต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่โดยตรง รวมถึงทำให้เกิดปัญหาหนี้ล้นพ้นตัวและสะสมไปเรื่อย ๆ จนไม่มีเงินเพียงพอที่จะไปชำระหนี้ โดยเฉพาะหนี้จากธนาคารของรัฐ (ธกส.) ทำให้ชาวนาต้องไปหยิบยืมหนี้นอกระบบ ทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ และเกิดความไม่เป็นธรรมของดอกเบี้ยที่สูงกว่าปกติ และจากการติดตามท้วงหนี้ของเจ้าหนี้นอกระบบ ซึ่งอาจทำให้เกิดความรุนแรงต่อชีวิตและจิตใจ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีกลุ่มเกษตรกรหลายร้อยคน (ม็อบชาวนา) ต่างเดินทางจจากต่างจังหวัด มุ่งสู่เมืองหลวงปักหลักชุมนุมอยู่หน้ากระทรวงการคลัง ก่อนจะเคลื่อนย้ายมาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในภายหลัง ซึ่งต้องการส่งเสียงสะท้อนปัญหาและความเดือดของชาวนาไปยังรัฐบาล เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนแต่พวกเขากลับถูกการเมินเฉยจากภาครัฐ  ถึงเวลาหรือยังที่รัฐควรลงมารับฟังปัญหาของประชาชนอย่างจริงใจ และจริงจังในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในการพยุงราคาพืชผลทางการเกษตร รวมถึงพักชำระหนี้ของเกษตรกรทั้งใน และนอกระบบ ชะลอการฟ้องบังคับคดี อีกทั้งช่วยให้ลดหนี้ หรือปลดหนี้ให้กับเกษตรกร กรณีที่ตาย พิการ ทุพพลภาพ ชราภาพ เจ็บป่วยร้ายแรง และออกมาตรการเยียวยา กำกับดูแลตรวจสอบปัญหาปุ๋ยแพง ยาแพง น้ำมันแพง ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดต้นทุนทางเกษตรให้พี่น้องเกษตรกร และชาวนา รวมถึงเป็นการแก้ปัญหาให้ตรงจุดครอบคลุมทั้งระบบ  พรรครวมไทยยูไนเต็ด จึงขอเป็นหนึ่งเสียงที่จะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องชาวนาและเกษตรกรไทย ซึ่งเป็นเสมือนเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อสังคมไทย

เรียนออนไลน์: ปัญหาสุขภาพจิตที่เด็กไทยต้องเผชิญ

ในปัจจุบัน เรื่องของความเครียด ได้กลายเป็นปัญหาสำคัญ และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ความเครียดเป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ และทำให้รู้สึกถูกกดดัน ไม่สบายใจ วุ่นวายใจ วิตกกังวล ตลอดจนถูกบีบคั้น ซึ่งในช่วงนี้ หลาย ๆ โรงเรียนและมหาวิทยาลัย รวมถึงสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้หันมาใช้นโยบายการเรียนออนไลน์กันมากขึ้น เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่การเรียนออนไลน์นั้น ส่งผลให้ผู้เรียนรู้สึกเครียดมากยิ่งขึ้น มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน เรื่องผลกระทบของการเรียนออนไลน์ ในผู้ปกครองชาวอเมริกัน 405 คน ที่มีลูกอย่างน้อย 1 คน อายุต่ำกว่า 12 ปี และครึ่งหนึ่งของผู้ปกครองมีลูกอายุระหว่าง 2-5 ปี พบว่า 40 % ของผู้ปกครองรู้สึกเครียดจากการที่ลูกต้องเรียนออนไลน์ โดย 25 % ให้ข้อมูลว่า บ้านมีอุปกรณ์หรือสภาพไม่พร้อมต่อการเรียนออนไลน์ ในขณะที่ผลสำรวจของ Washington Post จากผู้ปกครองที่มีลูกต้องเรียนออนไลน์ 60 คน พบว่าลูกตัวเองเครียดขึ้น ก้าวร้าวขึ้น เบื่ออาหาร บ่นปวดหลัง มีปัญหาเจ็บตาหรือตาอ่อนล้า  …

เรียนออนไลน์: ปัญหาสุขภาพจิตที่เด็กไทยต้องเผชิญ Read More »

ถึงเวลาที่ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจะต้องหมดไปได้หรือยัง?

เด็กตัวเล็ก ๆ ยอมเดินผ่านทางลูกรัง และข้ามดอยไปหลายลูก เพื่ออยากสัมผัสคำว่า ”เรียนหนังสือ” ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เหตุการณ์เช่นนี้ เกิดขึ้นจริง แม้จะอยู่ในยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่าง รวมถึงโลกของเราที่ก้าวหน้าไปไกลจนเราตามไม่ทัน ในขณะเดียวกัน กลับมีบางสิ่งถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลังนั่นคือ โรงเรียนบนดอย โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่เป็นความหวังเดียวของหมู่บ้าน อาคารเรียนที่ทรุดโทรม อุปกรณ์การเรียนไม่ครบ เทคโนโลยีที่ทันสมัยนั้นแทบจะไม่มีเลย จำนวนเด็กนักเรียนที่ยากจนด้อยโอกาสก็มีมากเหลือเกิน ครูหนึ่งท่านทำหน้าที่ทุกอย่าง สอนทุกชั้น ทุกวิชาทำหน้าที่เป็นตั้งแต่ภารโรง แม่ครัว กำจัดเหาให้เด็ก ทำทุกๆ อย่างด้วยความเสียสละและจิตวิญญาณของความเป็นครู เพราะเด็กในวันนี้ คืออนาคตที่สำคัญของประเทศชาติ เมื่อเด็กมีคุณภาพ พวกเขาก็เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ ที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไปได้

เด็กออกนอกระบบการศึกษา แล้วไปไหน ?

จากการระบาดโควิด 19 ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ทำให้ส่งผลผลกระทบในการใช้ชีวิตของประชาชนอย่างมาก ทั้งพนักงานเอกชน พ่อค้าแม้ค้า และกลุ่มคนที่หาเช้ากินค่ำ ต่างก็ได้รับผลกระทบกันไปหมด ถึงแม้รัฐบาลจะมีมาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีประชาชนอีกหลายกลุ่มที่เข้าไม่ถึงสิทธิหรือสวัสดิการที่รัฐจัดให้ ประชาชนหลายต้องตกงาน หรือขาดรายได้ในการดำรงชีวิต หรือเลี้ยงครอบครัวของตนเองได้ จากการศึกษาข้อมูลพบว่า สถานการณ์การว่างงานในไตรมาส 3 ของปี 2564 โดยมีผู้ว่างงาน 8.7 แสนคน เพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่มีการระบาดของโควิด คิดเป็นอัตราการว่างงาน 2.25% (ข้อมูลอ้างอิงจาก สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. https://bit.ly/3sH1tyw) ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การที่มีประชาชนตกงานจำนวนมาก ทำให้มีผลกระทบไปยังครอบครัว หรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนเหล่านั้น  โดยเฉพาะลูก หลานที่ยังต้องเรียนหนังสือ มีเด็กและเยาวชนจำนวนมากที่ต้องออกจากระบบการศึกษา เพียงเพราะพิษทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด 19 และการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาล ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีนักเรียนยากจนพิเศษเพิ่มขึ้นสูงเป็นสถิติใหม่ถึง 1,244,591 คน หรือคิดเป็น 19.98% ของนักเรียนทั้งหมด สร้างสถิติสูงสุดเมื่อเทียบจากเทอม 1/2563 ที่มีนักเรียนยากจนพิเศษจำนวน 994,428 คน …

เด็กออกนอกระบบการศึกษา แล้วไปไหน ? Read More »

สิ่งของบริจาค หรือสวัสดิการที่ควรได้รับ

บ่อยครั้งที่เราเห็นข่าวทางโทรทัศน์ หรือโซเชียลมีเดีย ที่มีผู้ใจบุญบริจาคสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า หรือแม้กระทั่งสิ่งของอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐาน ให้กับผู้คนบนดอย สิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงสวัสดิการ และสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทยคนหนึ่งควรจะได้รับ โดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อที่ 22 มนุษย์มีสิทธิที่จะได้รับการดูแลจากรัฐ บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงหลักประกันทางสังคม ซึ่งหมายถึงหลักประกันสุขภาพ การดำรงชีพ ความปลอดภัยในชีวิต เพื่อให้พัฒนาตนเองได้อย่างอิสระและสามารบรรลุสิทธิอื่นทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อันจำเป็นอย่างยิ่งต่อการคงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเอง ดังนั้น อย่างแรกที่ต้องทำการปฏิรูป ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง คือ การปกครองในระดับท้องถิ่น ต้องให้พื้นที่หรือเสรีภาพในการพูดของตัวแทนจากท้องถิ่นนั้นๆ แสดงความคิดเห็น หรือข้อเท็จจริงที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้ หลังจากนั้น ภาครัฐต้องทำการส่งเสริมหรือผลักดันให้เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่เป็นบ่อเกิดของรายได้ บริการสาธารณสุข ที่สามารถเข้าถึงและได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ และสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะรับอย่างเท่าเทียมกัน เพียงเท่านี้ก็จะสามารถลดช่องว่างความเหลี่อมล้ำระหว่างผู้คนด้านล่างกับคนบนดอย และสังคมไทยจะไม่ใช่สังคมแห่งการบริจาคอีกต่อไป

1 ชีวิตที่เสียไปบนท้องถนน คือ ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ

ผู้เสียชีวิต 1 ราย จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของคนในครอบครัวผู้เสียชีวิตให้มีรายได้ลดลง อย่างต่ำ คือ 15,000 บาท/เดือน (คิดตามอัตรารายได้ของแรงงานวุฒิปริญญาตรี) หากเสียชีวิตในอายุ 33 ปี ครอบครัว ผู้เสียชีวิตจะขาดรายได้ 15,000 บาท ไปอีก 27 ปี คิดเป็นเงินรวมอยู่ที่ 40,500,00 บาท (คิดอัตราเงินเดือนเพิ่ม ปีละ 100 บาท) ในปี2564 กรมควบคุมโรค ได้รวบรวมสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงอายุ 25 – 60 ปี พบว่า ผู้เสียชีวิตรวม 6,695 คน ประเทศไทยขาดเงินที่จะหมุนเวียนในระบบ เศรษฐกิจ ประมาณ 1.7 แสนล้านบาท สถิติแสดงว่าผู้เสียชีวิตส่วนมากคือผู้ขับขี่มอเตอร์ไซต์ จึงมีแนวโน้มเป็นไปได้สูงว่า กลุ่มคนดังกล่าวมีฐานะปานกลาง หรือ รายได้น้อย รวมถึงอาจเป็นแรงงานนอกระบบ หมายถึง เมื่อพวกเขา เสียชีวิตทางบ้านจะไม่ได้รับค่าชดเชย หรือ การดูแลใด Sources: …

1 ชีวิตที่เสียไปบนท้องถนน คือ ทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ Read More »

Climate Change (ภาวะโลกรวน) ปัญหาระดับโลกที่รัฐไทยไม่เคยใส่ใ

ปัญหา Climate Change (ภาวะโลกรวน) ที่ทั่วโลกต่างตื่นตระหนก และพยายามเข้าถึงการแก้ไขปัญหาให้ความสำคัญอย่างที่สุด แต่ในประเทศไทยกลับนิ่งเฉยและแก้ปัญหาหลังจากเกิดผลกระทบขึ้นมาแล้วค่อยจัดการ และยังจัดการแบบชนิดที่ว่าประชาชนต้องช่วยเหลือกันเองเสียด้วยซ้ำ . ล่าสุดผลกระทบจาก Climate Change (ภาวะโลกรวน) ที่เห็นได้ในประเทศไทยเวลานี้เลยคือปัญหาอุทกภัยใน นครศรีธรรมราช แม่สอด และแม่สาย ที่ผู้รับผลกระทบยังรอความหวังจากการช่วยเหลือจากภาครัฐ รวมไปถึงภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในภาคอีสานอีกไม่นาน ทั้งหมดนี้เกิดจาก Climate Change (ภาวะโลกรวน) ทั้งสิ้น ที่ถึงแม้จะไม่ได้เกิดจากประเทศไทย แต่ผลกระทบก็มาถึงเราอย่างที่เห็น . เมื่อรัฐบาล และประชาชนยังไม่ตื่นตระหนกและสนใจปัญหา Climate Change (ภาวะโลกรวน) อย่างจริงจังและยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณไว้สำหรับการจัดการกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยอยู่แบบนี้ ก็คงหนีไม่พ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างแน่นอน และเชื่อได้เลยว่าภัยที่เกิดขึ้นจะรุนแรงขึ้นทุกปี และถี่ขึ้นมากกว่าเดิม . การแก้ปัญหาภาวะโลกรวนคงต้องถูกพูดถึงและใส่ใจกันให้มากขึ้นอย่างถึงที่สุด เพราะหากแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอยู่อย่างนี้ก็คงรับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา แล้วคุณล่ะมองเห็นปัญหา Climate Change และมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร ร่วมพูดคุยและเสนอแนวทางแก้ไขไปกับเราได้ที่โพสต์นี้ #united #ธรรมาภิบาลสร้างชาติ  #สิ่งแวดล้อม #ภาวะโลกรวน #ClimateChange #ปัญหาสิ่งแวดล้อม

กาสิโนไทย สร้างโอกาส หรือสร้างภาระให้พื้นที่

ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) การจัดเก็บรายได้และภาษีจากธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมาย และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมาย การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ ขึ้น โดยที่เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงมานานในประเทศไทย แต่ไม่ได้มีแนวทางชัดเจนเท่าครั้งนี้  การดำเนินโยบายกาสิโนถูกกฎหมายในไทย ถือเป็นเรื่องใหม่ และเป็นสิ่งที่ท้าทายในการจัดทำแต่ในกลับกันสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่จะกลับกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทย ได้เหมือนกัน ทั้งการจ้างงาน และรายได้จากธุรกิจที่อยู่ในสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex)  เช่น 1) ลาสเวกัส มีการจ้างแรงงานได้มากกว่า 100,000 คนต่อปี  โดยมีการสร้างกาสิโนในพื้นที่ถึง 47 แห่ง โดยที่ 23 แห่งทำรายได้เกินปีละ 70 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี  2) มาเก๊า จากสถิติรายได้ในปี ค.ศ. 2005 ประมาณ 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นในปี ค.ศ. 2013 เป็น 44 พันล้านเหรียญสหรัฐ 3) สิงคโปร์ ในปี ค.ศ. 2011 มีรายได้เป็น 2 ใน 3 ของลาสเวกัส …

กาสิโนไทย สร้างโอกาส หรือสร้างภาระให้พื้นที่ Read More »

ตั๋วเเพง กว่าค่าเเรงประชาชน

ถึงเวลาเเล้วหรือยัง? ที่ภาครัฐควรเเก้ปัญหาค่าตั๋วโดยสารแพง ของรถไฟฟ้าทุกสาย เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนลง หากรัฐยังเพิกเฉย ไม่ยอมเเก้ปัญหาอย่างจริงจัง ปัญหาของประชาชนก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อคนไม่อยากใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า เพราะมองว่าได้ไม่คุ้มเสีย มีราคาเเพงจนเกินไป เมื่อเปรียบกับรายได้ต่อวัน ก็เเทบไม่เหลือรายได้ ฉะนั้นทำให้คนหันมาใช้รถส่วนตัวมากขึ้น เพราะคิดว่าถูกกว่าการขึ้นรถไฟฟ้าหลายเท่า และเมื่อใช้มากขึ้น ปัญหารถติด และมลภาวะทางอากาศ PM2.5 ก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน อีกทั้งปัญหาก็จะลุกลามและทับถมไปอย่างไม่จบสิ้น และยากเกินกว่าที่จะเเก้ไขในอนาคต

ความเหลื่อมล้ำ ภาพชินตาที่ทุกคนอาจจะมองข้ามไป

ในเมืองหลวง เราจะพบภาพกลุ่มคนชราจำนวนมาก ที่ออกมาขายของข้างทาง หรือ เก็บของเก่าข้างถนน แน่นอนหลายคนอาจเห็นภาพนี้จนชินตาและไม่ได้คิดว่า ภาพเหล่านั้นจะมีความผิดปกติอะไร แต่ทราบไหมว่า หากภาครัฐมีการจัดการที่ดี กระจายรายได้ให้ทั่วถึง เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ ได้จัดการสภาพแวดล้อมการเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสวัสดิการเอง เราจะไม่พบเห็นกลุ่มคนจนเมือง ไม่ว่าจะเป็นวัยชรา วัยเด็ก หรือ วัยแรงงาน ต้องมาเข็นรถขายของ​โดยไม่มีสวัสดิการที่ดูแลได้อย่างครอบคลุม